Expertises Sectoren

Delen

14.08.2019

Het nieuwe decreet betreffende de gemeentewegen – Een uniforme regeling voor alle gemeentewegen

Op 3 mei 2019 werd het decreet betreffende de gemeentewegen bekrachtigd en afgekondigd. Het decreet werd op 12 augustus 2019 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en zal in werking treden op 1 september 2019.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen wordt na lange tijd afscheid genomen van de aloude Buurtwegenwet van 10 april 1841. Het nieuwe decreet voorziet in een geïntegreerde regeling voor alle gemeentewegen doch waarbij de maximale focus wordt gelegd op trage wegen. Het onderscheid tussen ‘buurtwegen’ en ‘gewone’ gemeentewegen wordt hierbij definitief opgeheven; voortaan vallen alle gemeentewegen, ook de voormalige buurtwegen, onder het toepassingsgebied van het nieuwe decreet.

Een eerste nieuwigheid ingevolge het decreet is de mogelijkheid tot opmaak van beleidskaders en actieplannen voor gemeentewegen waarin gemeenten hun toekomstsvisie op het lokale wegennet kunnen vastleggen. Verder zullen vanaf nu de gemeenten steeds zelf én exclusief kunnen beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen. De aanleg of wijziging van gemeentewegen zal in beginsel steeds verlopen via de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen, die tevens geïntegreerd kunnen worden in een RUP (of in een projectbesluit in het kader van een complex project). Daarnaast wordt voorzien in de mogelijkheid om de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen te integreren in de procedure van een omgevingsvergunning.

In beide procedures voorziet het decreet in een aparte administratieve beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse Regering tegen de beslissing omtrent een gemeenteweg tenzij de gemeentewegen vervat zitten in de procedure voor een RUP of projectbesluit.

Het decreet bevat verder nog een heel arsenaal aan andere wijzigingen. Deze hebben betrekking op: 

  • Het beheer van de gemeentewegen
  • De (on)verjaarbaarheid van gemeentewegen
  • De realisatie van gemeentewegen (mogelijkheid tot onteigening)
  • Waardevermeerderingen en -verminderingen
  • Wederoverdracht en voorkeurrecht
  • Een gemeentelijk wegenregister
  • Handhavingsinstrumenten

De memorie van toelichting en het decreet zelf kan u terugvinden via deze link.

Voor verdere vragen omtrent dit nieuwe decreet en zijn gevolgen kan u terecht bij de leden van de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.