Expertises Sectoren

Delen

29.05.2020

Privacy Omgevingsloket – Maximale openbaarheid van bestuur

De inhoud van aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt sinds kort door de Vlaamse Overheid gepubliceerd op het publieke omgevingsloket. De overheid wil hiermee haar dienstverlening optimaliseren door de bereikbaarheid van informatie voor een grote groep burgers te verhogen. Het Bestuursdecreet geeft nl. iedere burger het recht op inzage van de informatie die de overheid bezit (bestuursdocumenten), behoudens uitzonderingen.

De gegevens van een aanvraag worden gepubliceerd gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek en de beroepsperiode nadat de beslissing is genomen. Bij aanvragen voor een omgevingsvergunning die na 1 juni 2020 worden ingediend gaat de overheid er van uit dat de aanvrager geen bezwaar heeft tegen de publicatie van persoonsgegevens die hij vrijwillig verstrekt. De Vlaamse Overheid waarschuwt aanvragers en betrokken professionals (architecten, landmeters, advocaten, …) om vooraf goed na te denken welke gegevens op documenten en plannen worden vermeld.

Onverminderd het voorgaande, is er noodzaak tot maximale openbaarheid. Enkel plannen – met uitzondering van inplantingsplannen – zijn auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt dus niet voor allerhande studies zoals Plan-MER’s of MER-screenings, mobiliteitsstudies, veiligheidsstudies, … Het recht op openbaarheid moet zoveel als mogelijk worden geëerbiedigd. Het inroepen van auteursrechtelijke bescherming om de openbaarheid van bepaalde documenten te weigeren, behoort niet tot de bevoegdheid van de bestuursinstantie en leidt tot een uitholling van het grondrecht op de openbaarheid van bestuur.

Het verlenen van een afschrift is overigens verplicht, eventueel op voorwaarde dat het bestuursdocument niet vrij kan worden gebruikt, verspreid of gereproduceerd. Het feit dat een dossier kan worden ingekeken op het gemeentehuis, verhindert volgens de beroepsinstantie voor openbaarheid van bestuur evenmin dat men er een digitaal afschrift van kan vragen. Voor bijlagen bij een milieudossier, gelden overigens geen uitzonderingsgronden, behoudens desgevallend de auteursrechtelijk beschermde plannen. Sommige besturen gaan meteen in op vragen tot openbaarheid, anderen worstelen met deze regelgeving en houden onterecht veel te lang stukken achter, wat de openbare onderzoeken enkel kan uithollen, met alle juridische gevolgen van dien voor de betreffende aanvraag en het daaropvolgend besluit.