Expertises Sectoren

Delen

03.05.2021

Minister Demir trekt tijdelijke krijtlijnen in het stikstofdossier

Ministeriële instructie stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen

Een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van begin dit jaar oordeelde dat het stikstofkader uit 2016 onwettig was. De Raad oordeelde dat Vlaanderen de voorbije jaren op onwettige wijze te veel ammoniakuitstoot vergunde zonder de impact op onze waardevolle natuurgebieden voldoende in rekening te brengen.

De voorbije weken werd gewerkt aan nieuwe, tussentijdse richtlijnen. Het duurde lang voor er eensgezindheid was binnen de Vlaamse Regering. Of die er intussen is, is nog niet geheel duidelijk nu minister Demir met een ministeriële instructie komt, en niet met een verwachte omzendbrief. Deze instructie heeft als doel rechtszekere vergunningsbeslissingen mogelijk te maken tot er een definitieve stikstofregeling is. Daarvoor mikt men op eind 2021.

  • Voor vergunningsaanvragen die leiden tot ammoniakuitstoot (NH3), vooral in de intensieve veeteelt en mestverwerking, bepaalt de instructie dat elk individuele aanvraag via een Passende Beoordeling moet aantonen dat er geen significant negatief effect is op de omliggende natuur en desgevallend moeten maatregelen genomen worden om de ammoniakuitstoot te verminderen.

  • Voor de uitstoot van NOx, vooral in de industrie- en transportsector, introduceert men een nieuw toetsingskader met een maximumdrempel van 1%. Die drempel zou wetenschappelijk onderbouwd zijn door onder meer het VITO. Projecten met minder dan 1% extra belasting van de stikstofwaarden kunnen goedgekeurd worden. Vergunningsaanvragen die zorgen voor meer dan 1% extra belasting van de stikstofwaarden, moeten een Passende Beoordeling ondergaan en aantonen dat er geen significant negatief effect is op de omliggende natuur en desgevallend maatregelen nemen om de emissies tot het minimum te beperken.

Deze nieuwe instructie maakt duidelijk dat Vlaanderen erg voorzichtig zal zijn in de vergunningverlening voor die dossiers waar er een relatie is met het stikstofprobleem. Tegelijk kondigt minister Demir in de instructie alvast enkele maatregelen aan die zorgen voor de vermindering van de uitstoot van stikstof.

We hopen nu op meer rechtszekerheid. Minstens kunnen lopende dossiers nu verder behandeld worden zonder vooraf ten dode opgeschreven te zijn. Of dit kader de wettigheidstoets zal kunnen doorstaan, is maar de vraag. Hopelijk komt er snel een definitief PAS-kader, met effectieve (duurzame) rechtszekerheid.

Onze vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht staat steeds voor u klaar bij vragen of onduidelijkheden hieromtrent.