Expertises Sectoren

Delen

18.12.2020

Nieuw COVID-19-moratorium goedgekeurd (tweede golf)

Op 17 december 2020 werd in de plenaire vergadering van de Kamer het ontwerp houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 goedgekeurd.

De nieuwe regeling zal in werking treden op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad. De opschortingen, die voorzien zijn zowel ten aanzien van consumenten als ten aanzien van bepaalde ondernemingen, zullen gelden tot 31 januari 2021.

Teruggebracht tot de essentie, zal de wet de volgende maatregelen inhouden:

  • de drempels waarbinnen geen beslag mogelijk is (artikel 1409 Gerechtelijk Wetboek) zullen tijdelijk verhoogd worden
  • de termijn van zes maanden, die notarissen wettelijk hebben om toe te wijzen of om onder gerechtelijke vorm te verkopen en die verstrijken vanaf 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021, zullen worden verlengd met zes maanden
  • uitvoerings- en andere maatregelen voor ondernemingen die onder de toepassing vallen van het ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken, zullen opgeschort worden tot 31 januari 2021
  • bepaalde beslag- en/of overdrachtsmaatregelen tegen particulieren, zullen evenzeer worden opgeschort tot 31 januari 2021

Doet de coronacrisis zich voelen en heeft u meer concrete vragen hieromtrent, dan kan u bij ons terecht voor evaluatie en advies! U kan ons hierover contacteren via or@gsj.be.