Expertises Secteurs

Share

21.09.2021

Afwijkingsmogelijkheid 15 jaar oude verkavelingen bevestigd door het Grondwettelijk Hof

In kader van de wens tot het verhogen van het ruimtelijk rendement voerde de wetgever enkele jaren geleden, via de zogenaamde ‘Codextrein’, een aantal bijkomende wetsbepalingen in die het mogelijk moesten maken om een efficiënter en doelgericht ruimtelijk beleid te voeren in Vlaanderen.

Eén van die wetsbepalingen betrof het artikel 4.3.1, §1, eerde lid, 1°,  c) VCRO, op basis waarvan meer dan 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften (behoudens de voorschriften inzake wegenis en openbaar groen)  geen weigeringsgrond meer vormen voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Meer hierover kwam u reeds te weten in onze korte video “GSJ legt uit: kavelindeling” waarbij werd toegelicht dat, ingevolge de meest recente rechtspraak van de Raad van State, het thans niet enkel meer mogelijk is om op basis van artikel 4.3.1 §1, eerste lid, 1°, c) VCRO af te wijken van 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften, doch tevens en eveneens van de kavelgrenzen zoals aangegeven in de bijhorende 15 jaar oude verkavelingsplannen.

Tot voor kort was er echter een procedure hangende bij het Grondwettelijk Hof waarbij de grondwettelijkheid van deze regeling, die maakt dat men thans van 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften en kavelindelingen kan afwijken, in vraag werd gesteld. Het verder bestaan van deze voorziene afwijkingsmogelijkheid was tot op heden aldus onzeker.

Bij arrest van 16 september 2021 heeft het Grondwettelijk Hof nu echter beslist dat de afwijkingsmogelijkheid van 15 jaar oude verkavelingen zoals voorzien in artikel 4.3.1 §1, eerste lid, 1°, c) niet in strijd is met de artikelen 10, 11 en 23 van de Grondwet en aldus grondwettelijk is. Het desbetreffende arrest kan u terugvinden via deze link.

Zodoende is het verder bestaan van de voorziene afwijkingsregeling van 15 jaar oude verkavelingsvoorschriften en kavelindelingen thans ‘veilig’ gesteld. De regeling blijft aldus bestaan en GSJ zal er nog steeds mee aan de slag gaan in de juridische praktijk.