Expertises Secteurs

Share

14.06.2018

Inventaris Bouwkundig Erfgoed provincie Antwerpen in openbaar onderzoek

Op 1 juni 2018 startte het openbaar onderzoek dat georganiseerd wordt in het kader van de vaststelling van de Inventaris van het Onroerend Erfgoed voor de provincie Antwerpen. Sedertdien ligt via de website van Onroerend Erfgoed (https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/) een lijst van panden ter inzage die enerzijds opgenomen zouden worden op de Inventaris, en anderzijds van de bestaande Inventaris zullen worden geschrapt.

Tijdens het openbaar onderzoek kan u niet enkel kennis nemen van de voorgestelde inventaris, doch ook een bezwaar indienen waarin aangegeven wordt waarom een pand al dan niet ten onrechte op de inventaris werd opgenomen, of er uit werd weggelaten

Het openbaar onderzoek loopt 60 dagen, en eindigt op 30 juli 2018. Daarna zal het dossier worden overgemaakt voor vaststelling aan de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed (Geert Bourgeois).

De opname op de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed heeft een aantal rechtsgevolgen die doorwerken in de realisatie van toekomstige projecten. De eigenaar van een inventarispand zal aanspraak kunnen maken op enkele voordelen (vb. afwijkingen van energie-eisen, bijkomende mogelijkheden tot herbestemming in geval van zonevreemdheid). Evenwel worden aanvragen die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke sloop van deze inventarispanden geconfronteerd met het feit dat de vergunningverlenende overheid steeds aandacht zal moeten hebben voor de erfgoedwaarden van het pand, en deze in principe in acht dient te nemen.
Aldus heeft de opname op de inventaris mogelijk verstrekkende gevolgen.

De vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht bekijkt graag samen met u of uw panden voorkomen op de inventaris die vandaag in openbaar onderzoek ligt, en of het al dan niet nuttig is een bezwaar in te dienen.