Expertises Secteurs

Share

01.07.2022

Inwerkingtreding van boek 2, titel 3 ‘Relatievermogensrecht’ en boek 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en testamenten’ van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Op 19 januari 2022 werden boek 2, titel 3 ‘Relatievermogensrecht’ en boek 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en testamenten’ van het Burgerlijk Wetboek aangenomen (BS 14 maart 2022).

De bepalingen aangaande het (secundair) huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, de schenkingen en testamenten werden al hervormd door de wetten van 31 juli 2017 en 22 juli 2018.

De hervorming van het (secundair) huwelijksvermogensrecht van 2018 werd rond drie krachtlijnen opgebouwd. Ten eerste werden de regels van het wettelijk stelsel verduidelijkt. Ten tweede werd een beter wettelijk kader uitgewerkt voor de regeling van de scheiding van goederen en de clausules die de echtgenoten kunnen bedingen. Tot slot werd er gezocht naar een nieuw evenwicht tussen de vermogensrechtelijke belangen van de langstlevende echtgenoot en die van de bloedverwanten, in het bijzonder de afstammelingen, zowel in het huwelijksvermogensrecht als in het erfrecht.

De hervorming van het erfrecht, de schenkingen en testamenten van 2017-2018 werd rond vijf krachtlijnen opgebouwd. Ten eerste werden de regels aangaande de erfelijke reserve gewijzigd. Ten tweede werden de regels met betrekking tot de inbreng van giften aangepast. Ten derde werden de regels inzake de verdeling gewijzigd. Ten vierde werd het verbod op overeenkomsten over toekomstige nalatenschappen versoepeld. En tot slot werd het evenwicht tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen geoptimaliseerd.

Met de nieuwe wet werd hoofdzakelijk een codificatie van deze wetten beoogd in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Er werden slechts een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De wetten van 31 juli 2017 en 22 juli 2018 werden voornamelijk ondergebracht in een logischere structuur en elk artikel werd voorzien van een hoofding. Voorts werden de teksten geactualiseerd en, indien nodig, duidelijker geformuleerd en van archaïsche bewoordingen ontdaan.

Vandaag, op 1 juli 2022, treden boek 2, titel 3 ‘Relatievermogensrecht’, en boek 4 ‘Nalatenschappen, schenkingen en testamenten’ van het Burgerlijk Wetboek in werking en zijn de nieuwe wetsbepalingen van deze boeken van kracht.

Bij vragen hierover kan u steeds terecht bij onze collega’s van de vakgroep Personen- en familierecht en Familiaal vermogensrecht.