Expertises Secteurs

Share

27.07.2018

Kennisgeving opmaak plan-MER watergevoelige Open Ruimtegebieden

Ligt uw perceel in Watergevoelig Open Ruimtegebied?

In de Codextrein die op 1 januari 2018 in werking trad, werd aangekondigd dat in Vlaanderen Watergevoelige Open Ruimtegebieden zouden worden aangeduid. Dergelijke gebieden zouden in de toekomst worden aangewend in functie van waterbeheersing.

De aanduiding heeft aanzienlijke gevolgen. In deze gebieden vervallen onder meer van rechtswege alle niet gerealiseerde delen van verkavelingen, en zullen in de toekomst enkel kleinschalige infrastructuurwerken in functie van water- en natuurbeheer kunnen worden uitgevoerd. Gronden die vandaag bouwgrond zijn, worden aldus onbebouwbaar.

Ter voorbereiding van de daadwerkelijke aanduiding van deze gebieden wordt nu een eerste stap gezet, zijnde een milieueffectrapportage. Bedoeling is de effecten van het plan, en dus van de aanduiding, op mens en milieu in kaart te brengen.  Milieueffecten zijn onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.

Van 30 juli 2018 tot en met 30 augustus 2018 kan de kennisgevingsnota worden ingekeken en kunnen opmerkingen worden geven. Men kan de milieueffecten aangeven die onderzocht moeten worden en de manier waarop dit best kan gebeuren, evenals locatie- of inrichtingsalternatieven geven.
In een later stadium volgt in ieder geval nog een openbaar onderzoek over de concrete aanduiding van de gebieden.

Niet in iedere gemeente worden Open Ruimtegebieden aangeduid. Het plan heeft tot doel watergevoelige Open Ruimtegebieden aan te duiden voor het behoud of de versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing in 114 gemeenten. Via volgende link kan u nakijken of de percelen waarvan u eigenaar bent, of die u wenst te ontwikkelen, opgenomen werden in het watergevoelig Open Ruimtegebied, en vindt u de kennisgeving, alsmede de bijhorende kaarten:
https://www.lne.be/publieke-inspraak-plan-mer-watergevoelige-openruimtegebieden-tot-en-met-30-augustus.

Uiteraard bekijken wij graag samen met u of uw percelen als watergevoelig Open Ruimtegebied aangeduid dreigen te worden, en op welke manier u hierop vandaag, dan wel in de toekomst, best reageert.

Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.