Expertises Secteurs

Share

06.02.2019

Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

Op 1 februari 2019 werd een ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw ingediend bij het Vlaams Parlement, Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn.

Dit voorontwerp van decreet wijzigt diverse bepalingen van verschillende decreten waaronder onder meer de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Materialendecreet, Codextrein, …

De memorie van toelichting en reeds bekomen adviezen leest u via deze link.