Expertises Secteurs

Share

30.03.2020

Update coronamaatregelen: denk aan de vervaltermijn van uw vergunning

Vorige week werden er verschillende beslissingen genomen door de Vlaamse Regering met een impact op de termijnen in het omgevingsrecht (vergunningen, openbaar onderzoek, RvVb, ruimtelijke uitvoeringsplannen, …). Vermoedelijk zullen er deze week nog enkele volgen zoals voor rooilijnen, erfgoed, … We volgen het uiteraard op. 

Los van dit alles verdient het ook de aandacht om de vervaltermijnen van uw huidige vergunningen te bekijken. Verschillende bouwprojecten/ontwikkelingen lopen vertraging op en de voornoemde besluiten hebben geen betrekking op de lopende vervaltermijnen… 

1. Voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen moet nog steeds teruggevallen worden op de huidige regeling en de werken moeten starten binnen 2 jaar na het bekomen van de vergunning.

Deze starttermijn kan verlengd worden door overmacht maar dit moet, tijdig, zijnde drie maanden op voorhand aangevraagd worden (art. 99 Omgevingsvergunningsdecreet). De Coronacrisis lijkt dergelijk geval van overmacht te kunnen zijn zodat het belangrijk is om na te gaan of de start van de uitvoering van uw vergunning (mogelijks) in het gedrang komt. Bijgevolg is het belangrijk om dergelijk gemotiveerd verzoek te richten tot de overheid.

Veiligheidshalve moet dit snel nagekeken worden en kan u o.i. best dergelijk verzoek richten voor alle vergunningen die binnen 6 maanden zouden vervallen in functie van de starttermijn. 

2. De vervaltermijnen voor verkavelingen worden eveneens niet aangepakt door de voornoemde besluiten en in de huidige regeling wordt niet voorzien in een overmachtsregeling. Hiervoor moet u nog steeds voldoen aan de realisatievoorwaarden zoals gesteld in het decreet.  

Moest u vragen hebben, neem gerust per mail contact op met de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.