Expertises Secteurs

Share

31.05.2018

Wijziging Antwerpse Bouwcode op til!

Zoals u weet volgen wij de wijzigingen op het vlak van ruimtelijke ordening nauwgezet op, zeker binnen de stad Antwerpen. Graag wijzen wij u op het volgende, dat mogelijk relevant is in het kader van uw activiteiten of toekomstige ontwikkelingen.

De Antwerpse Bouwcode (gemeentelijke stedenbouwkundige verordening) werd in de jaren ’80 ingevoerd om het bouwen/verbouwen in de stad te reglementeren. Sindsdien onderging deze verschillende wijzigingen. Dit is ook nu het geval.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen maakte zonet op haar website bekend dat het goedgekeurd ontwerp van gedeeltelijke herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ‘Bouwcode’ ter inzage ligt op de verschillende districtshuizen.

Het openbaar onderzoek start op 1 juni 2018 en loopt tot en met 30 juni 2018. In deze periode kan elke belanghebbende bezwaar indienen.

Graag wijzen wij u op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie die vandaag geldt:

  • Beschermen van eengezinswoningen: splitsing bestaande te beschermen eengezinswoningen (= een eengezinswoning waarvan de totale vloeroppervlakte maximum 350 m² BVO bedraagt op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening, inbegrepen eventuele functies) is niet meer mogelijk, m.a.w. omvorming naar meergezinswoning is in principe niet meer mogelijk.

  • Verhoging minimale oppervlakte voor verschillende soorten woongelegenheden: er worden minimale oppervlaktes opgelegd voor verschillende soorten woningen, zoals een zelfstandige woning zonder aparte slaapkamer (35m2); met 1 slaapkamer (60 m2);  met 2 slaapkamers (80 m2); met 3 slaapkamers (110 m2); met 4 of meer slaapkamers (minimaal 130 m2), studentenkamers (minimale netto-vloeroppervlakte 14 m2), kamer voor niet-studenten (minimale netto-vloeroppervlakte 20 m2), etc.

  • Regelgeving omtrent studentenkamers en kamers: er worden o.a. regels opgelegd omtrent minimale netto-vloeroppervlakte, fietsstalplaatsen, etc.

  • Verstrenging minimale kwaliteitseisen buitenruimtes: open ruimten moeten zoveel mogelijk als onverharde ruimte worden in gericht en als groene ruimte worden aangeplant, verhardingen zoals een terras, autostalplaats of een tuinhuis, zijn in zij- en achtertuinen beperkt toegestaan, doch voortuinen zijn vrij van constructies m.u.v. tuinafsluitingen en brievenbussen. Enkel strikt noodzakelijke verhardingen in voortuinen zijn toegelaten zoals paden, carports, opritten garages en vergunde autostaanplaats.

  • Wijziging / verstrenging harmonieregel: constructies die sterk afwijken van omliggende stedenbouwkundige context kunnen in overweging worden genomen, doch dit moet vooraf voor advies worden voorgelegd aan de Gecoro en de Welstandscommissie (uitzondering verplichting mogelijk door advies stadsbouwmeester). Daarnaast moet de impact van het volume van het voorziene gebouw worden beoordeeld en afgewogen op basis van een aantal criteria vermeld in artikel 6.

  • Wijziging parkeernorm: verstrenging parkeernorm indien het POET-principe (parkeren op eigen terrein) niet kan worden toegepast.

U kan alle wijzigingen via deze link terugvinden.
 
Indien u vragen heeft, bijkomend advies wenst, dan wel wenst te bekijken of het indienen van een bezwaar nuttig kan zijn, kan u de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht steeds bereiken.