Expertises Sectoren

Delen

23.02.2024

Stikstofdecreet vanaf vandaag in werking

Bijzondere aandacht voor een aantal - wat tot nu toe onderbelichte - generieke maatregelen die in vele dossiers in beroep voor een oplossing zullen kunnen zorgen.

Belangrijk is dat dit decreet van toepassing is op alle aanvragen, d.w.z.:

  • zowel de aanvragen die na de inwerkingtreding van het decreet worden ingediend,
  • als de aanvragen waarover de bevoegde overheid nog geen beslissing heeft genomen en die dus nog lopende zijn.
  • Het zal eveneens gelden voor vergunningsaanvragen die opnieuw behandeld moeten worden na een vernietigingsarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Niet onbelangrijk in dit kader is dat de bevoegde overheid kan beslissen om de beslissingstermijn te verlengen:

  • met 60 dagen als geen omgevingsvergunningscommissie vereist is,
  • met 120 dagen in het andere geval.

Die verlengingstermijn maakt mogelijk dat de exploitant - indien nodig - zijn aanvraag wijzigt of aanvult, dat er opnieuw een openbaar onderzoek wordt georganiseerd over de gewijzigde aanvraag, en dat de bevoegde overheid opnieuw het advies van de omgevingsvergunningscommissie of de betrokken adviesinstanties inwint.

Ontzettend belangrijk voor de algemene praktijk omtrent omgevingsvergunningen zijn de generieke wijzigingen die worden doorgevoerd aan het omgevingsvergunningsdecreet, en waardoor aanpassingen aan het dossier in graad van beroep mogelijk worden gemaakt. De vergunningverlenende overheid in beroep zal ook een nieuwe beoordeling van de ontvankelijkheid en volledigheid van het aanvraagdossier kunnen doen, en dus ook opnieuw kunnen oordelen over de project-MER-screening die vanaf nu in hoger beroep aangepast/aangevuld zal kunnen worden (waar voordien de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen erg kritisch tegenover stond wegens schending van de bevoegdheid van de vergunningverlenende overheid in eerste aanleg). Deze generieke bepalingen gelden dus tevens buiten stikstofdossiers.

GSJ advocaten volgt het verder voor u op. Indien er vragen zijn, kan u contact opnemen met ons team Omgevingsrecht.