Expertises Sectoren

Delen

21.08.2023

Toch nog hoop voor Vlaamse Projecten in de stikstofsaga…?

Terwijl in Vlaanderen nog steeds de naschokken rondgaan van het Ineos-arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 20 juli 2023, toont Nederland ons dit keer mogelijk de weg vooruit voor stikstofdossiers.

In een recent arrest diende de Nederlandse Raad van State zich uit te spreken over het zogenoemde Porthos-project, waarbij CO2 afkomstig van de Rotterdamse industrie wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Met name de aanleg van de infrastructuur voor dit project, met behulp van mobiele werktuigen en schepen, zou gepaard gaan met een beperkte (tijdelijke) toename van stikstofdepositie.

De Raad aanvaardde in een arrest van 16 augustus 2023 dat de bevoegde ministers zich in de verleende vergunning gebaseerd hadden op een deskundigenrapport waaruit - na een generieke analyse van de stikstofdepositie én een concretere beoordeling van de habitats en soorten binnen de acht omliggende Natura 2000-gebieden - bleek dat het project geen betekenisvolle impact heeft op deze gebieden, niettegenstaande een reeds bestaande overschrijding van de kritische depositiewaarde in delen ervan.

Dit arrest toont dan ook aan dat ook grotere (industriële) projecten nog steeds doorgang kunnen vinden, voor zover dit gebeurt op basis van een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen en uitgaande van de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het Natura 2000-gebied.

GSJ volgt het vanzelfsprekend op de voet verder voor u op. Bij vragen kan u zoals steeds terecht bij de vakgroep Bestuurs- en Omgevingsrecht.