Expertises Secteurs

Share

22.01.2024

Al dan niet kapitaliseren blijft een heikel punt

Het hoogste hof had met zijn arrest van 14 december jl. nog eens de kans om de puntjes op de i’ te zetten inzake deze materie. Anders dan gebruikelijk betrof het geen zaak m.b.t. lichamelijke schade. In de zaak waarover het Hof van Cassatie diende te oordelen had een magistraat ingevolge een fout van een pensioenambtenaar pensioen gederfd. De magistraat vorderde wegens dit maandelijks gederfd stukje pensioen een eenmalige schadevergoedingssom door toepassing te maken van de kapitalisatiemethode. De schuldenaar, de Belgische Staat had van zijn kant aangeboden om het ontbrekend stukje pensioen gewoon maandelijks bij te passen. Het arrest van het Brusselse hof van beroep waarbij de vordering van de magistraat ingewilligd werd, werd vernietigd door het Hof van Cassatie. 

Het Hof van Cassatie brengt in herinnering dat de normale wijze van schadevergoeding het herstel in natura is. Het Hof stelde vast dat herstel in natura mogelijk was, met name middels de toekenning van een periodiek verschuldigde betaling, namelijk de maandelijkse bijpassing van het gederfde pensioen. Het Hof vervolgt dat de aansprakelijke deze wijze van herstel in dit specifieke geval ook had aangeboden. In die omstandigheden kan de feitenrechter nog steeds volgens ons hoogste Hof niet overgaan tot het herstel van de schade bij equivalent middels kapitalisatie. In de letterlijke woorden van het Hof luidt het dat de appelrechters, die de kapitalisatiemethode opleggen terwijl de aansprakelijke het herstel van de schade in natura had aangeboden door een verhoging van het pensioen, hun beslissing niet naar recht verantwoorden. Het bestreden arrest werd dan ook vernietigd. Het arrest van het Hof van Cassatie is hier te raadplegen.

Bij de afhandeling van lichamelijke schade doet deze situatie zich niet zo dikwijls voor. Er zijn quasi geen aansprakelijkheidsschuldenaars – lees verzekeringsmaatschappijen – die dergelijk ‘herstel in natura’ aanbieden. Indien zij dit toch zouden doen bijvoorbeeld door betaling aan te bieden van een maandelijkse rente gelijk aan het maandelijks gederfde inkomen, weten we met dit cassatiearrest dat de feitenrechter daar in principe gevolg aan dient te verlenen.