Expertises Secteurs

Share

29.12.2017

Codextrein en Omgevingsvergunning operationeel op 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 treedt de langverwachte Codextrein in werking, en gaat ook de Omgevingsvergunning van start.

 1. De omgevingsvergunning zorgt voor een ganse nieuwe – doorgaans digitale - procedure met nieuwe termijnen en extra mogelijkheden om probleemoplossend te werken hangende een aanvraag.

 2. De 'codextrein' verandert op zich heel wat zaken aan o.a. de bestaande Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). Hieronder een beperkt aantal van de vele wijzigingen die zullen worden doorgevoerd.

  • De basis is gelegd voor een volledig vernieuwd systeem van beleidsplanning. Ruimtelijke beleidsplannen komen in de plaats van ruimtelijke structuurplannen en dit op zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau.

  • Er komen tal van wijzigingen die hopelijk komaf maken met verouderde verordende voorschriften (stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften). Dit zou het ruimtelijk rendement moeten verhogen.

   • Een vereenvoudiging van de procedure tot wijziging van verkavelingsvoorschriften voor een eigenaar van een kavel.
   • Het herzien of opheffen van verkavelingen, meer dan 15 jaar na afgifte ervan, voor het niet vervallen gedeelte, zal eenvoudiger worden.
   • Zowel verkavelingsvoorschriften als voorschriften van een BPA, die ouder zijn van 15 jaar op het ogenblik van het indienen van een aanvraag, vormen niet langer noodzakelijk een weigeringsgrond voor de aanvraag van stedenbouwkundige handelingen.
   • Voor gemeenten zal het makkelijker worden om inrichtingsvoorschriften in een bijzonder plan van aanleg, algemeen plan van aanleg of een gemeentelijk RUP aan te passen.
   • Het afsplitsen van een stuk van een (groot) perceel wordt makkelijker door een wijziging van de definitie van 'verkavelen'. Concreet komt het erop neer dat een stuk van uw perceel afsplitsen voor één onbebouwde kavel, niet langer als 'verkavelen' wordt beschouwd.

  • Een aanpassing van de omschrijving van de goede ruimtelijke ordening. Vandaag geldt dat rekening moet worden gehouden met de bestaande toestand, maar bestaat ook de mogelijkheid om rekening te houden met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. Nu wordt daaraan toegevoegd dat ook de mogelijkheid bestaat om voortaan ook rekening te houden met de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement.

  • Het as-builtattest is uitgewerkt in een andere gedaante dan voordien.

  • Er komt een aanduiding door de Vlaamse regering van watergevoelig openruimtegebied.

  • De beroepsmogelijkheden tijdens het omgevingsvergunningstraject worden aangepast doordat de toegang tot beroep zal worden beperkt voor diegene die tijdens het openbaar onderzoek geen 'gemotiveerd' bezwaar indient.

  • Er wordt ingegrepen op de beoordeling van de verenigbaarheid van een project in landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarbij door de rechtspraak aan de esthetische toets een (al te) groot belang wordt toegedicht.

  • ...

Voor meer informatie contacteert u de vakgroep Omgevingsrecht.