Expertises Secteurs

Share

14.12.2018

Nieuwe besluiten Vlaamse Regering inzake omgevingsrecht

Op de zitting van de ministerraad van 14 december 2018 werden een aantal besluiten genomen door de Vlaamse Regering dewelke van bijzonder belang zijn voor diegenen die al dan niet dagdagelijks geconfronteerd worden met het omgevingsrecht in de ruime zin van het woord.

  1. Zo keurde de Vlaamse Regering ondermeer een besluit goed over de opheffing van een hele reeks reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg. Een aantal redenen in het bijzonder werden aangedragen teneinde de opheffing te verantwoorden. (1) De reden voor de opheffing kan bijvoorbeeld zijn dat de infrastructuur/waterweg waarvoor de reservatiestrook voorzien werd, reeds is gerealiseerd en er geen verdere uitbreidingsplannen zijn of aanpassingswerken of rechttrekkingen zijn voorzien. (2) Ook werd een opheffing opportuun geacht wanneer het bijvoorbeeld gaat om restanten van een langere reservatiestrook, waarvan grote delen reeds eerder opgeheven zijn door een gewestplanwijziging of een ruimtelijk uitvoeringsplan. (3) De opheffing kan voorts worden verantwoord vanuit het gegeven dat er geen intenties, plannen of concrete visie voor de aanleg van de betreffende infrastructuur zijn. (4) Tot slot is het ook mogelijk dat een andere infrastructuur in de omgeving de functie van de met de reservatiestrook beoogde infrastructuur grotendeels overneemt.
  2. Ook wijzigde de Vlaamse Regering op 14 december 2018 opnieuw principieel haar Bosdecreet - decreet 13 juni 1990 - in functie van de bescherming van de waardevolle bossen. Het voorontwerp van voormeld wijzigingsdecreet voorziet in een decretale basis voor een nieuwe regeling en aanpak voor de bescherming van de meest kwetsbare waardevolle bossen. De vernieuwde regeling heeft de bedoeling om zorg te dragen voor een maximale rechtszekerheid, die zich niet richt op kleine versnipperde bospercelen, maar zich te meer baseert op de ecologische waarde en bovendien in een terreinverificatie voorziet, de lokale besturen betrekt en een correcte vergoedingsregeling inhoudt. Het wijzigingsdecreet beoogt alzo de bescherming van de zogenaamde ‘zonevreemde bossen’ door een uitbreiding van de gevallen waarin het ontbossingsverbod geldt. Het voorontwerp van het wijzigingsdecreet zal thans worden voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State voor advies.
  3. Tot slot ligt sedert 14 december 2018 een voorontwerp van wijzigingsdecreet voor van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO). De Vlaamse Regering heeft een wijziging doorgevoerd met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de zogenaamde woonreservegebieden. De term ‘woonreservegebieden’ is een verzamelterm, gebruikt voor meerdere soorten gebieden die woonaanbod vormen naast het ‘gewone’ woongebied. Het gaat dan meer specifiek om de woonuitbreidingsgebieden en specifieke reservegebieden aangeduid met bijzondere (aanvullende) gewestplanvoorschriften. In de VCRO wordt reeds bepaald op welke manier ‘woonuitbreidingsgebieden’ ontwikkeld kunnen worden. De Vlaamse Regering hecht nu, na advies van de SARO, de Minaraad en de SERV, opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de VCRO wijzigt, wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden. De gewijzigde  regeling zou de lokale besturen en de Vlaamse Regering moeten helpen om de doelstelling te realiseren om slecht gelegen juridisch woonaanbod te neutraliseren en zo het ritme van bijkomend ruimtebeslag af te remmen. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de afdeling Wetgeving Raad van State.

De documenten van deze Ministerraad met betrekking tot de voormelde wijzigingen kunnen vanaf maandag 17 december aanstaande geraadpleegd worden via deze link.