Expertises Secteurs

Share

09.11.2015

De verzekering van de (beroeps)aansprakelijkheid van de tuinarchitect/tuinaannemer: op de wip tussen concept en uitvoering!

Op uitnodiging van Technigreen sprak Mr. Gert Geerts op een beurs voor landschapsarchitecten, tuinarchitecten en tuinaannemers over hun aansprakelijkheid en de manier waarop zij zich daar tegen kunnen wapenen met een aansprakelijkheidsverzekering.  Het werd een leerrijke namiddag.

Slechts weinig landschapsarchitecten/tuinarchitecten hebben de luxe zich louter in te laten met “het ontwerp” en “de controle op de uitvoering”.  Integendeel, het is gangbare praktijk dat zij ook een deel van de “uitvoering” voor hun rekening nemen.  Mogelijk leveren zij ook plantmateriaal (en fungeren zij bijgevolg tevens als “verkoper”).  Op verzekeringsvlak heeft dit zo zijn gevolgen.

De klassieke beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars architect (Protect, Euromaf, Ar-Co en Hdi-Gerling) beperken zich logischerwijs tot de dekking van “het ontwerp” én “de controle op de uitvoering”.  “De uitvoering” zelf is bijgevolg niet gedekt tenzij dit uitdrukkelijk bedongen in de bijzondere voorwaarden.   Nu hij zelf de uitvoering in handen genomen heeft, betekent dit dat de tuinarchitect ook niet langer dekking geniet voor de controle op de uitvoering, wat niet zo vreemd is nu hij in dat geval zichzelf controleert…  Gevolg is dat de polis een lege doos dreigt te worden…

De verzekeringsbemiddelaar dient ook bij de pinken te zijn wanneer hij een tuinaannemer in portefeuille neemt.  Logischerwijs slijt hij de tuinaannemer een BA-uitbating.  Meer dan eens zal de tuinaannemer ook het project ontworpen hebben.  Aansprakelijkheid voortspruitend uit een ontwerpfout is echter niet gedekt in een BA-uitbatingspolis.  Alsdan is het zaak dit “ontwerp” mee op te nemen onder de noemer “verzekerde activiteit”.  Om dekking te genieten voor gebeurlijke fouten in het ontwerp zal men dit bovendien uitdrukkelijk moeten bedingen in de bijzondere voorwaarden. 

De boodschap moge duidelijk zijn: de standaardproducten zullen via de bijzondere voorwaarden moeten aangepast worden aan de precieze situatie waarin de kandidaat-verzekerde tuinarchitect/tuinaannemer zich bevindt.  Dit is braakliggend terrein voor de gespecialiseerde verzekeringsbemiddelaar.

Mutatis mutandis geldt deze waarschuwing ook voor de interieurarchitect.  Ook in die sector durven concept en uitvoering zich nog al eens (geheel dan wel gedeeltelijk) in één hand te bevinden met alle verzekeringsrechtelijke gevolgen van dien.