Expertises Secteurs

Share

13.11.2020

Sloop en heropbouw: btw-tarief verlaagd tot 6%

Het Vivaldi-regeerakkoord van 30 september 2020 vermeldt: “In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied.

De draagwijdte van de aangekondigde maatregel wordt geleidelijk aan duidelijker. Recent raakte bekend dat het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw is goedgekeurd door de ministerraad. De regering wil zo een fiscale stimulans geven aan de bouwsector en de belastingplichtigen.

De FOD Financiën voorziet voorlopig een beknopte toelichting bij deze aankomende maatregel en noemt reeds enkele voorwaarden.

De toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen wordt uitgebreid tot het volledige Belgische grondgebied.

Zowel de bouwheer-natuurlijke persoon als de bouwheer-bouwpromotor kan het verlaagd tarief toepassen.

Het betreft de afbraak en de heropbouw van een gebouw tot een privéwoning die de enige en eigen gezinswoning van de bouwheer/koper is. Dit moet 5 jaar zo blijven. Wordt deze voorwaarde geschonden, bestaat het risico dat het belastingvoordeel alsnog naar de schatkist dient te gaan.

De maatregel is beperkt tot een woning met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m². Het is nog niet gekend hoe dit precies wordt berekend. De FOD Financiën kondigt aan dit zo snel mogelijk vast te leggen.

Het betreft een tijdelijke maatregel die ingaat op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2022.

Verder is het wachten op bijkomende duiding, waaronder over de concrete toepassingsvoorwaarden, eventuele overgangsmaatregelen, etc.

We werpen een blik op de bestaande maatregel van “afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden” dat eveneens een verlaagd btw-tarief van 6% geniet. Deze maatregel blijft bestaan. Het valt af te wachten in welke mate de wetgever de modaliteiten voor deze maatregel doortrekt.

In het bijzonder wijzen we op de verklaring die de bouwheer moet afleggen op het controlekantoor van de belastingadministratie, samen met een afschrift van de bouwvergunning en de aannemingscontracten, en dit vooraleer de btw opeisbaar wordt.

Indien deze vereiste wordt doorgetrokken, zal het voor projecten waarvoor de vergunningsaanvraag nog moet worden ingediend mogelijk moeilijk worden om van de nieuwe maatregel te genieten. Een vergunningstraject kan immers een tijdrovende aangelegenheid zijn. Ook zal dit project per project een vraagstuk opleveren omtrent de facturatie aangezien de facturatie de btw opeisbaar maakt.

GSJ advocaten volgt dit dossier met aandacht en kijkt uit naar de uitwerking van het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw door de wetgever.

Auteur: Henk Desmet

Mede-contactpunt: Bart Goossens