Expertises Secteurs

Share

05.02.2018

Wetswijzigingen vakgroep Aansprakelijkheids-, en Verzekerings- en Strafrecht 2018

Op 1 juli 2018 treedt de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de decennale aansprakelijkheid voor alle actoren in de bouwsector in werking.  De wetgever heeft hiermee de ongelijkheid tussen architecten en aannemers willen wegnemen die het Grondwettelijk Hof sedert een tiental jaren had vastgesteld.  De algemene verzekeringsplicht voor de architect in de Wet Laruelle, die overigens veel ruimer was dan enkel de decennale aansprakelijkheid, wordt geschrapt, en met deze Wet worden alle actoren in de bouwsector dus verplicht om zich te verzekeren voor de tienjarige aansprakelijkheid m.b.t. gebreken die de stabiliteit kunnen aantasten.  Belangrijk is dat deze nieuwe verzekeringsplicht enkel zal gelden voor de particuliere woningbouw.  De toekomst zal moeten uitwijzen of de wetgever geslaagd is in zijn opzet, dan wel dat er allerhande nieuwe problemen zullen rijzen.  Een eerste bedenking is alvast dat de deontologische ruime verzekeringsplicht voor de architect ongewijzigd blijft verder bestaan.  De facto blijft er dus minstens een verschil bestaan tussen architecten en andere actoren in de bouwsector wat de reikwijdte van de verzekeringsplicht betreft.